Dags att uppdatera avtal om digitala tjänster för konsumenter!

Dags att uppdatera avtal om digitala tjänster för konsumenter!

Sedan den 1 maj 2022 gäller en ny konsumentköplag (2022:260). Lagen innehåller ett flertal ändringar som syftar till ett stärkt konsumentskydd och näringsidkare bör särskilt uppmärksamma den nya lagens utökade tillämpningsområde, vilken numera även omfattar konsumenters köp av digitala tjänster och digitalt innehåll. Den nya lagen ska bland annat reglera vad som gäller vid försäljning och tillhandahållande av varor, digitala tjänster och digitalt innehåll, samt vad som utgör fel i sådana produkter.

Med digital tjänst avses en tjänst som ger konsumenten möjlighet att till exempel skapa, bearbeta, få tillgång till eller lagra uppgifter i digital form. Det innebär att bland annat olika molntjänster träffas av konsumentköplagens utökade tillämpningsområde som exempel kan nämnas streamingtjänster, sociala medier, video- och ljuddelningstjänster och lagringstjänst. Digitalt innehåll kan till exempel vara datorprogram, applikationer, spel eller ljudfiler. Lagens tillämpningsområde omfattar också digitalt innehåll och digitala tjänster som konsumenten får tillgång till genom att, i stället för att utge betalning, tillhandahålla sina personuppgifter till näringsidkaren.

Nedan listas de viktigaste ändringarna.

  • Näringsidkarens ansvar avseende bedömning av fel och en förlängd presumtionstid.
  • En skyldighet för näringsidkaren att tillhandahålla uppdateringar och nödvändiga säkerhetsuppdateringar i digitala varor och tjänster.
  • Näringsidkarens möjligheter att ändra egenskaperna i digitala varor och tjänster.
  • Ett stärkt informationskrav

Näringsidkare som tillhandahåller digitala tjänster eller digitalt innehåll behöver därför vara uppmärksamma på de nya ändringarna och reglerna eftersom konsumentköplagen är tvingande och kommer att gälla framför ett avtalsvillkor som är till konsumentens nackdel. Det finnas därför skäl att se över och uppdatera befintliga avtal och allmänna villkor för tillhandahållande av digitala tjänster och digitalt innehåll. De uppdaterade lagkraven kan också innebära nya krav på hur digitala tjänster och digitalt innehåll produceras, distribueras och marknadsförs samt hur support och underhåll tillhandahålls konsumenter.

Den gamla konsumentköplagen (1990:932) gäller för avtal som ingåtts innan den 1 maj 2022.

——

Har du frågor om den nya konsumentköplagen och om de krav på anpassning som lagen innebär, kontakta gärna;

Advokat Christina Wikström
christina@wikstrompartners.se
+ 46 70 691 68 00