News and insights

Lördag den 1 juli 2023 träder en ny bestämmelse i 10 kap. 2 a § offentlighets- och sekretesslagen om sekretessgenombrott vid myndigheters utkontraktering (outsourcing) av teknisk bearbetning eller teknisk lagring i kraft. Lagändringen syftar till att ytterligare underlätta för statliga och kommunala myndigheter att anlita externa IT-leverantörer....

Europaparlamentet antog tidigare i veckan med klar majoritet sin förhandlingsposition vad gäller förslaget till AI-förordning. Förhandlingspositionen bygger vidare på det ursprungliga förslag till AI-förordning som EU-kommissionen publicerade den 21 april 2021, och för vilket Rådet publicerade sin förhandlingsposition...

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) publicerade i veckan en rapport avseende offentlig sektors användning av molntjänster.[1] Rapporten har tagits fram inom ramen för ”The Coordinated Enforcement Framework”, vilket utgör en struktur för årligen återkommande samordnade aktiviteter mellan tillsynsmyndigheter inom EU/EES på dataskyddsområdet....

Regeringen välkomnar EU-kommissionens ambition att underlätta för personer som drabbas av skada genom artificiell intelligens (AI) att kunna erhålla ersättning, vilket framgår av en faktapromemoria som publicerades i förra veckan. I slutet av september föreslog EU-kommissionen ett direktiv om skadeståndsansvar gällande AI....