News and insights

Datainspektionen har utfärdat en sanktionsavgift på 75 miljoner kronor mot Google då företaget brister i sitt sätt att hantera rätten att få sökresultat borttagna. EU:s dataskyddslagstiftning – GDPR – innehåller en rätt för enskilda att bli glömda, en rättighet som slogs fast av EU-domstolen redan år 2014. Rättigheten innebär bland annat att en...

Datainspektionen har utfärdat en administrativ sanktionsavgift på 200 000 kr mot gymnasienämnden i Skellefteå kommun (”gymnasienämnden”) för att ha använt ansiktsigenkänning vid registrering av elevers närvaro. Datainspektionen inledde ett tillsynsärende efter att de genom uppgifter i media uppmärksammat ...

Den 1 april i år trädde den nya säkerhetsskyddslagen i kraft. Den nya lagen innebär flera uppdateringar i förhållande till den tidigare lagen, där bland annat ett större eget ansvar ställs på enskilda verksamhetsutövare att vidta åtgärder i det fall verksamheten är att anse som säkerhetskänslig....

Idag hade vi på W&P det stora nöjet att i samarbete med VQ bjuda in till frukostseminarium med tema personuppgiftsincidenter. Under seminariet presenterades bland annat den metod för riskbedömning som byrån utvecklat baserat på Artikel-29 gruppens riktlinjer om personuppgiftsincidenter och ENISA’s framtagna metod för riskbedömning. Seminariet bjöd även på spännande...

Den 5 juli 2018 publicerade Europaparlamentet en resolution om att undersöka huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom Privacy Shield. Kritiken som Privacy Shield erhöll i samband med resolutionen riktades främst emot den bristfälliga tillsynsverksamhet som USA:s handelskammare utövade över privata aktörer som var certifierade...

Europaparlamentet har gått ut med att de anser att Privacy Shield inte lever upp till den skyddsnivå som krävs enligt unionens dataskyddslagstiftning och EU-stadgan. Enligt den nyligen antagna resolutionen från Europaparlamentet framgår att de amerikanska myndigheterna har till den 1 september 2018 på sig att följa lagstiftningen annars riskerar Privacy Shield att tillfälligt upphävas....

– 1 MÅNAD KVAR TILL GDPR SKA TILLÄMPAS Med en månad kvar är det hög tid att kontrollera vad som gjorts inom GDPR-projektet. Om du som styrelseledamot, chefsjurist eller VD ska granska GDPR-projektet kommer här några av de kontrollfrågor vi som experter inom persondataskydd ställer när vårt uppdrag innebär att GDPR-projektet...