INNOVATION & IP

Vi erbjuder expertis inom AI, agila projekt och licensiering

Agila projekt

``Vi ska starta upp ett nytt projekt med en ny IT-leverantör som önskar arbeta agilt. Vad innebär det?``

Ett IT-projekt kan genomföras på många olika sätt och den idag vanligaste formen är ett agilt arbetssätt. Det agila projektet har sina unika särdrag och det är viktigt att ditt IT-avtal är anpassat till den typ av IT-projekt som du genomför. Det agila arbetssättet är ofta tillämpbart när man behöver flexibilitet och där man inte på förhand i detalj kan specificera kraven på projektets resultat. Vi har specialister som arbetat med agila avtal under lång tid och som kan assistera er med att undvika fallgropar och kostsamma förändringsarbeten.

AI

”Vi behöver en anpassad AI-lösning i vår tjänst. Vad bör vi tänka på?”

AI har potential att ge konkurrensfördelar och området inom vilket det kan användas är enormt. Samtidigt är det en relativt ny företeelse och nästan lika många möjligheter som finns är de utmaningar som kan följa av användningen av en AI-lösning. Inom fintech-marknaden måste man bl a fundera över användningen av data och vem som äger denna, hur skyddet ser ut för data, om data innehåller personuppgifter samt huruvida användningen innebär en anmälningsplikt till Finansinspektionen. Vi har expertkunskapen och leder er gärna genom den svårnavigerade marknaden.

Licensiering

``Vi behöver köpa in en extern datorprogramvara till bolagets utvecklingsprojekt. Vad ska vi tänka på?``

När det gäller programvaror upprättar man licensavtal som säkerställer rätten till programvaran, skydd av källkod och reglerar hur den får användas av licenstagaren. Licensgivarens revision av licenstagarens användning av programvaran är inte sällan skäl till att en tvist uppstår som kan uppgå till betydande belopp. Det är därför viktigt att licenstagaren vid ingåendet av licensavtalet identifierar sitt behov utifrån sin affärsmodell, köper in programvarurättigheter som matchar behovet och säkerställer att utvecklingsenheten använder sig av programvaran i enlighet härmed. Vi arbetar med att upprätta licensavtal och biträda licenstagare i licenstvister, men också med att ta fram policies för bolagens användning av Open source.

Välkommen att kontakta oss

 

Tel: +46 (0) 8 410 613 40

INNOVATION

AFFÄRSJURIDISKA SPECIALISTER

Vi hjälper er genom den juridiska processen kring AI, Agila projekt och Licensiering.
Tveka inte att ställa dina frågor till oss!