Välkommen tillbaka – här kommer sommarens nyhetsuppdatering!

Välkommen tillbaka – här kommer sommarens nyhetsuppdatering!

Och så börjar sommaren lida mot sitt slut. Vi på Wikström & Partners är nu åter på kontoret och ser med förväntan fram emot en fartfylld och spännande höst, där många intressanta nyheter inom IT-området väntas. Vi inleder med en nyhetsuppdatering från sommaren.

EU-kommissionen antog den 10 juli ett nytt dataskyddsramverk, EU-US Data Privacy Framework, vilket underlättar förutsättningarna för att överföra personuppgifter till USA.[1] Beslutet innebär att skyddsnivån för personuppgifter i USA i allt väsentligt anses motsvara skyddsnivån i EU/EES, under förutsättning att mottagande företag i USA har anslutit sig till dataskyddsramverket. I skrivande stund har närmare 2500 företag anslutit sig till ramverket, däribland Google LLC, Meta Platforms Inc. och Microsoft Corporation. Ramverket gör det möjligt för företag att överföra personuppgifter till företag i USA utan att vidta kompletterande säkerhetsåtgärder, vilket har varit nödvändigt sedan EU-kommissionens tidigare beslut om adekvat skyddsnivå i USA, Privacy Shield, underkändes år 2020 av EU-domstolen i det så kallade Shrems II-målet. I sammanhanget överföring av uppgifter vill vi även uppmärksamma den nya bestämmelsen om sekretessgenombrott vid myndigheters utkontraktering av teknisk bearbetning eller teknisk lagring som trädde i kraft den 1 juli, som vi tidigare har rapporterat om.[2]

Post- och telestyrelsen (PTS) slutförde den 26 juni sin granskning över hur Swedbank, Folkhälsomyndigheten, Konsumentverket och Tele2 följer reglerna om cookies på sina webbplatser. PTS misstänker att ingen av de fyra webbplatsinnehavarna följer reglerna om cookies helt, men inväntar yttrande från respektive webbplatsinnehavare innan slutligt besked fastställs, vilket väntas under hösten 2023. PTS framhöll i sitt yttrande att det ska vara lika enkelt att neka samtycke och att återkalla samtycke, som att lämna det, samtidigt som användaren har rätt till information avseende ändamålet med användningen så att denne kan bilda sig en uppfattning om vad samtycket avser och konsekvenserna därmed.[3]

Som vi tidigare rapporterat om publicerade EU-parlamentet den 14 juni sin förhandlingsposition vad gäller förslaget till AI-förordning.[4] På samma dag inleddes dessutom de så kallade trilogförhandlingarna mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet och Rådet. Förhandlingarna förväntas pågå under hela hösten med ambitionen att nå en slutlig överenskommelse i november 2023. På AI-området kan även nämnas ett intressant rättsfall från US District Court från den 18 augusti, som behandlar frågan om upphovsrätt och AI-genererade verk, där det fastslås att verk genererade av AI inte kan erhålla upphovsrättsligt skydd, eftersom endast en människa kan utgöra upphovsperson.[5]

EU-parlamentet och Rådet nådde den 27 juni en politisk överenskommelse vad gäller förslaget till en förordning om skälig åtkomst till och användning av data (Data Act).[6] Förordning innehåller bland annat regler som möjliggör för användare av uppkopplade produkter, exempelvis med IoT-teknik, att få tillgång till de data som genereras genom användningen, regler som är avsedd att minska inlåsningseffekter mellan molntjänster, samt regler som är avsedda att förhindra oskäliga avtalsvillkor i förhållande till mindre företag. Förslaget förväntas träda i kraft inom en snar framtid. Vidare publicerades den 6 juli en promemoria, Ds 2023:24, med förslag till genomförande av och komplettering till EU:s dataförvaltningsförordning (Data Governance Act), som bland annat innehåller nya regler om vidareutnyttjande av data från offentliga myndigheter. Dataförvaltningsförordningen börjas tillämpas den 24 september 2023. [7]

Christina Wikström                                             Gustaf Johnssén                                             Anton Karlsson
Advokat & Managing Partner                        Senior specialist                                             Biträdande jurist
christina@wikstrompartners.se                   gustaf@wikstrompartners.se                anton@wikstrompartners.se
+46 70 691 68 00                                                  +46 70 206 24 54                                         +46 70 148 00 09

Photo by Aron Visuals on Unsplash

[1] https://commission.europa.eu/system/files/2023-07/Adequacy%20decision%20EU-US%20Data%20Privacy%20Framework_en.pdf

[2] https://wikstrompartners.se/nu-trader-den-nya-bestammelsen-om-sekretessgenombrott-vid-utkontraktering-i-kraft/

[3] https://pts.se/sv/nyheter/internet/2023/pts-misstanker-att-webbplatser-inte-foljer-reglerna-om-kakor/

[4] https://wikstrompartners.se/ai-forordning-gar-in-i-lagstiftningsprocessens-sista-steg/

[5] https://cdn.patentlyo.com/media/2023/08/THALER-v.-PERLMUTTER-et-al-Docket-No.-1_22-cv-01564-D.D.C.-Jun-02-2022-Court-Docket-1.pdf

[6] https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2023/06/27/data-act-council-and-parliament-strike-a-deal-on-fair-access-to-and-use-of-data/

[7] https://www.regeringen.se/contentassets/8b3613d6cab14cbeb1d461d7b5fbb351/genomforande-av-eus-dataforvaltningsforordning-ds-202324.pdf