INTRESSANT AVGÖRANDE I EU-DOMSTOLEN GÄLLANDE INTERNETPLATTFORMARS UPPHOVSRÄTTSLIGA ANSVAR

INTRESSANT AVGÖRANDE I EU-DOMSTOLEN GÄLLANDE INTERNETPLATTFORMARS UPPHOVSRÄTTSLIGA ANSVAR

Frågan om hur långt ansvaret stäcker sig för operatörer av internetplattformar vars användare laddar upp upphovsrättsskyddat innehåll har länge varit omdebatterad, inte minst i anslutning till genomförandet av EU:s nya upphovsrättsdirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG).

Tidigare i veckan kom EU-domstolens dom i mål C-682/18 Youtube C-683/18 Cyando, i vilket domstolen bland annat fastslog att operatörer av internetplattformar, enligt det rådande rättsläget i unionsrätten, i princip inte själva genomför en överföring till allmänheten av upphovsrättsligt skyddat innehåll som plattformens användare olagligen laddar upp på deras plattformar. Målet handlade om en musikproducent som väckt talan mot Youtube vid tysk domstol och menade att YouTube under år 2008 tillgängliggjort ett antal ljudupptagningar som musikproducenten innehade olika rättigheter till. Uppladdningarna gjordes av plattformens användare utan musikproducentens tillstånd.

Domstolen utredde ansvaret utifrån det regelverk som gällde vid tidpunkten för uppladdningarna och således inte utifrån det nya upphovsrättsdirektivets regler. Det fastslogs bland annat att en operatör inte ägnar sig åt överföring till allmänheten, i den mening som avses i direktiv 2001/29 såvida operatören inte utöver att tillhandahålla plattformen i fråga, också bidrar till att ge allmänheten tillgång till sådant innehåll på ett sätt som innebär intrång i upphovsrätten – exempelvis att operatören faktiskt känner till det olagliga tillgängliggörandet och inte skyndsamt raderar detta, eller att operatören på sin plattform tillhandahåller verktyg som är specifikt avsedda för att underlätta olaglig delning av sådant innehåll, eller medvetet främjar sådan delning. Detta kan i så fall tyda på att operatören i fråga valt en affärsmodell som uppmuntrar plattformens användare att olagligen göra upphovsrättsligt skyddat material tillgängligt för allmänheten.

Genom Upphovsrättsdirektivet införs ett nytt ansvarssystem för operatörer av internetplattformar gällande verk som användare av dessa plattformar olagligen laddar upp. Dessa operatörer åläggs bland annat att se till att erhålla ett tillstånd från rättsinnehavarna, till exempel genom att ingå ett licensavtal för verk som laddas upp av användarna av deras plattform. Direktivet ska införlivas i nationell rätt av varje medlemsstat senast i juni 2021 och propositionen för genomförandet av EU:s nya upphovsrättsdirektiv i svensk rätt är att vänta inom den närmsta tiden.

Domen i fulltext hittar du här: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=A701088B676A22AC5CE46261247F77D6?text=&docid=243241&pageIndex=0&doclang=SV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=17228653