PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGAR I STORBRITANNIEN EFTER BREXIT

PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGAR I STORBRITANNIEN EFTER BREXIT

Enligt det handels- och samarbetsavtal som ingåtts mellan EU och Storbritannien anses Storbritannien under en övergångsperiod på sex månader inte utgöra tredjeland vid personuppgiftsöverföring.  

Med anledning av utträdet ur EU kommer Storbritannien inte längre att tillämpa dataskyddsförordningens bestämmelser vid behandling av personuppgifter, och kommer framöver att betraktas som ett tredjeland vad gäller överföring av personuppgifter från EU.

Av det handels- och samarbetsavtal som slöts den 24 december 2020 följer däremot att överföringar av personuppgifter från EU till Storbritannien kommer att tillåtas under en ytterligare övergångsperiod på upp till sex månader från och med den 1 januari 2021. Under övergångsperioden kommer överföringar till Storbritannien inte att betraktas som överföringar till tredjeland, förutsatt att Storbritannien under denna tid samordnar tillkommande åtgärder gällande dataskydd med de regleringar som gäller inom Unionen.

Vad som händer efter övergångsperiodens slut återstår att se. Om EU-kommissionen inte fattar ett beslut gällande adekvat skyddsnivå för Storbritannien i enlighet med artikel 45.3 i dataskyddsförordningen, och artikel 36.3 i direktiv (EU) 2016/680 för Förenade kungariket, vid slutet av övergångsperioden, måste framtida överföringar göras med ett av överföringsinstrumenten i kapitel V i GDPR, exempelvis kommissionens standardavtalsklausuler för dataskydd. Men med hänsyn till EU-domstolens dom i mål C-311/18, Schrems 2, och Europeiska dataskyddsstyrelsens Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data, kan det bli svårt att överföra personuppgifter till Storbritannien med stöd av dessa standardavtalsklausuler.

Trots den initiala övergångsperioden på sex månader gör företag som i sin verksamhet överför personuppgifter till Storbritannien gott i att redan nu förbereda sig inför ett sådant scenario.

Nedan finns en länk till handels och samarbetsavtalet, där de tillfälliga bestämmelserna för överföring av personuppgifter till Storbritannien framgår av artikel FINPROV.10A, s. 414 f. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/tca-20-12-28.pdf