E-FÖRVALTNING

Vi erbjuder expertis inom frågor som rör offentlighet, sekretess & säkerhetsskydd

Digital utveckling

”VILKA RÄTTSLIGA FRÅGOR BÖR VI SOM MYNDIGHET BEAKTA NÄR VI UTVECKLAR VÅR VERKSAMHET MED IT?”

Statliga myndigheter, kommuner och regioner omfattas av en mängd regler som styr organisationens informationshantering och IT-användning. Förutom dataskydd och andra bestämmelser som gäller alla omfattas myndigheterna också av regler om förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, arkiv, säkerhetsskydd, informationssäkerhet med mera. För att säkerställa en rättsenlig verksamhet och ett gott skydd för informationen behöver myndigheten ha en god intern styrning och kontroll över verksamhet och informationshantering. Det gäller t.ex. när man utformar processer, arbetssätt och organisation.

Det är vanligt att offentliga organisationer utkontrakterar (outsourcar) hela eller delar av sin IT-drift och upphandlar IT-tjänster från privata aktörer. Myndigheten behöver då ställa sådana krav i upphandling och avtal som säkerställer att den upphandlade tjänsten uppfyller sekretess-, dataskydds- och säkerhetskrav. Samtidigt måste kraven vara sådana att de är förenliga med LOU:s krav, exempelvis på proportionalitet. Lagar om sekretess och lagstadgad tystnadsplikt har anpassats för att ge bättre förutsättningar för outsourcing. De nya reglerna ställer nya krav på att myndigheterna analyserar förutsättningarna för utkontraktering och dokumenterar sina ställningstaganden. Förutom att kraven behöver beaktas när nya avtal utformas i upphandlingar, behöver befintliga avtal ses över i ljuset av de nya bestämmelserna.

Vi ger juridiskt rådgivning till offentliga aktörer i frågor kring digitalisering, outsourcing och verksamhetsutveckling:

• Utformning av styrdokument
• Rättslig analys kring sekretess och dataskydd inför utkontraktering
• Informationsklassningar och riskanalyser
• Framtagande av avtal och underlag vid IT-upphandling
• Utformning av arbetssätt och processer
• Samverkan mellan myndigheter
• Rättsliga kvalitetsuppföljningar i samband med IT-revision, incident och leverantörskontroll

Välkommen att kontakta oss

 

Tel: +46 (0) 8 410 613 40

E-FÖRVALTNING

AFFÄRSJURIDISKA SPECIALISTER

Vi hjälper er genom den juridiska processen kring e-förvaltning.
Tveka inte att ställa dina frågor till oss!