Integritetspolicy

1. Introduktion

Wikström & Partners Advokatbyrå AB (”Wikström & Partners”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) värnar om att skydda och respektera din integritet. Vi eftersträvar att vara transparenta och tydliga med hur vi behandlar personuppgifter och hur vi säkerställer att vår behandling är i enlighet med gällande tillämplig lagstiftning. I denna integritetspolicy (”Policy”) informerar om vi hur vi samlar in och behandlar personuppgifter rörande kontakter hos klienter, potentiella klienter och andra affärskontakter, såsom motpartsombud, jobbsökande och tjänsteleverantörer. Vid eventuella frågor om denna Policy, eller om vår behandling av personuppgifter i övrigt, är du alltid välkommen att kontakta oss på info@wikstrompartners.se.

2. Vem är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Personuppgiftsansvarig är den organisation som, ensamt eller tillsammans med andra, bestämmer för vilka ändamål personuppgifter ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. För den behandling av personuppgifter som beskriv i denna Policy är Wikström & Partners Advokatbyrå AB, 556942–0606 med adress Slottsbacken 8, 111 30 Stockholm, personuppgiftsansvarig.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Ändamål

Genomförande och administration av klientuppdrag

Rättslig grund Typer av behandlingar
Rättslig förpliktelse

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

 • I förekommande fall, genomförande av penningtvättskontroll enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att hantera och administrera våra relationer med klienter, samt genomförandet av en jävskontroll i enlighet med vår skyldighet att undvika intressekonflikter.
 • Genomförande av jävskontroll
 • Handläggning, administration och dokumentation av uppdrag
 • Kommunikation med berörda parter inom ramen för klientuppdrag, såsom klienter, motpartsombud och myndigheter
 • Hantering och administration av fakturering
Kategorier av personuppgifter

Identitetsinformation, såsom namn och personnummer, kontaktinformation, såsom adress, e-post och telefonnummer, arbetsrelaterad information, såsom tjänstetitel och arbetsgivare, samt annan information som du lämnar till oss i samband med klientuppdrag.

Lagringstid

I enlighet med Advokatsamfundets regelverk är vi skyldiga att arkivera handlingar relaterade till klientuppdrag i tio (10) år från dagen för uppdragets slutförande, alternativt den längre tid som uppdragets natur påkallar.

 

Ändamål

Marknadsföring och affärsutveckling

Rättslig grund Typer av behandlingar
Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster och/eller upprätthålla en affärsrelation med klienter och andra organisationer.
 • Utskick av information om rättsliga nyheter, inbjudningar till evenemang och seminarier, samt annan information relaterad till Wikström & Partners via e-post
 • Publicering och analys av inlägg på LinkedIn och på Wikström & Partners webbplats
 • Upprättande och administration av kontaktlista
Kategorier av personuppgifter

Identitetsinformation, såsom namn, kontaktinformation, såsom adress, e-post och telefonnummer, arbetsrelaterad information, såsom tjänstetitel och arbetsgivare, information relaterad till ditt LinkedIn-konto, såsom profilbild, samt eventuell annan information som du lämnar till oss.

Lagringstid

För behandling med stöd av Wikström & Partners berättigade intresse behandlar vi dina personuppgifter i femton (15) månader från din senaste kontakt med Wikström & Partners, alternativt så länge din arbetsgivare eller uppdragsgivare har en affärsrelation med oss. För behandling som stödjer sig på ditt samtycke behandlar vi personuppgifter tills du återkallar ditt samtycke.

 

Ändamål

Anmälan och deltagande vid evenemang och seminarier

Rättslig grund Typer av behandlingar
Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att tillhandahålla, administrera och följa upp våra evenemang och seminarier, för att utbilda och informera om vår verksamhet och våra tjänster.
 • Kommunikation innan och efter deltagande, till exempel bekräftelse på anmälning eller handläggning av inkommande frågor
 • Upprättande och administration av deltagarlista
 • Utvärdering och analys av deltagande
Uttryckligt samtycke

Vid behandling av personuppgifter om allergier och särskild kost stödjer vi oss på uttryckligt samtycke.

 • Administration av begäran om särskild kost
Kategorier av personuppgifter

Identitetsinformation, såsom namn, kontaktinformation, såsom adress, e-post och telefonnummer, arbetsrelaterad information, såsom tjänstetitel och arbetsgivare, samt eventuell annan information som du lämnar till oss.

Särskilda kategorier av personuppgifter

I samband med genomförande av evenemang och seminarier som innehåller servering kan vi komma att behandla personuppgifter om allergier och särskild kost.

Lagringstid

För behandling med stöd av Wikström & Partners berättigade intresse behandlar vi dina personuppgifter i femton (15) månader från din senaste kontakt med Wikström & Partners, alternativt så länge din arbetsgivare eller uppdragsgivare har en affärsrelation med oss. För behandling som stödjer sig på ditt uttryckliga samtycke behandlar vi personuppgifter tills du återkallar ditt samtycke.

 

Ändamål

Hantering av förfrågningar och annan kommunikation

Rättslig grund Typer av behandlingar
Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att hantera inkommande förfrågningar och sköta annan kommunikation.
 • Hantera förfrågningar och annan kommunikation via e-post, telefon eller sociala medier som inte har med klienter eller klientuppdrag att göra
 • Kommunikation med anställda hos tjänsteleverantörer
Kategorier av personuppgifter

Identitetsinformation, såsom namn, kontaktinformation, såsom adress, e-post och telefonnummer, arbetsrelaterad information, såsom tjänstetitel och arbetsgivare och eventuell annan information som tillhandahålls oss vid sådan kommunikation.

Lagringstid

För behandling med stöd av Wikström & Partners berättigade intresse behandlar vi dina personuppgifter i femton (15) månader från din senaste kontakt med Wikström & Partners, alternativt så länge din arbetsgivare eller uppdragsgivare har en affärsrelation med oss.

 

Ändamål

Rekryteringsförfaranden

Rättslig grund Typer av behandlingar
Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att administrera och utvärdera ansökningar om anställning.
 • Administration och utvärdering av kandidater och inkomna ansökningar
 • Kommunikation med ansökanden
 • Kommunikation med referenser
Rättslig förpliktelse

Behandlingen är nödvändig för uppfyllandet av rättsliga förpliktelser. För det fall ansöknings-handlingar innefattar särskilda kategorier av personuppgifter, behandlar vi dessa med stöd av skyldighet enligt arbetsrätten.

 • Arkivering av ansökningshandlingar för att möta kraven enligt diskrimineringslagstiftningen
Uttryckligt samtycke

För det fall spontanansökningar innehåller särskilda kategorier av personuppgifter, behandlar vi endast dessa efter ett uttryckligt samtycke

 • Administration av inkomna spontanansökningar
Kategorier av personuppgifter

Identitetsinformation, såsom namn och personnummer, kontaktinformation, såsom adress, e-post och telefonnummer, arbets- och utbildningsrelaterad information, såsom utbildningsbetyg, arbetsbetyg och tidigare arbetsplatser, samt eventuell annan information som du lämnar till oss, såsom ett porträtt.

Särskilda kategorier av personuppgifter

Vi efterfrågar aldrig särskilda kategorier av personuppgifter i samband med rekryteringsförfaranden, men kan i förekommande fall motta sådana uppgifter.

Lagringstid

För behandling med stöd av Wikström & Partners berättigade intresse sparar vi dina ansökningshandlingar i ett (12) månader från tidpunkten för ansökan. När du söker en utlyst tjänst sparar vi dina ansökningshandlingar i två (2) år från att tjänsten blivit tillsatt, i enlighet med diskrimineringslagstiftningen.

 

Ändamål

Efterlevnad av rättsliga förpliktelser

Rättslig grund Typer av behandlingar
Rättslig förpliktelse
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.
 • Fullgörande av skyldigheter relaterat till redovisning, revision och skatt
Kategorier av personuppgifter

Identitetsinformation, såsom namn och personnummer, kontaktinformation, såsom adress, e-post och telefonnummer, arbetsrelaterad information, såsom tjänstetitel och arbetsgivare.

Lagringstid

I enlighet med bokföringslagen (1999:1078) är vi skyldiga att lagra räkenskapshandlingar i sju (7) år från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

4. Varifrån hämtar vi dina personuppgifter?

Wikström & Partners samlar löpande in, och mottar, personuppgifter med anknytning till vår verksamhet. I huvudsak behandlar vi personuppgifter som vi mottar direkt från dig eller den organisation du representerar, till exempel när du skickar e-post till oss, anmäler dig till ett evenemang som vi genomför eller skickar in en ansökan om anställning. Vi kan också komma att samla in, och motta, dina personuppgifter från andra källor, till exempel klienter, motparter, motpartsombud och andra aktörer med koppling till ett klientärende, såsom domstolar eller andra myndigheter. Vi kan också komma att samla in personuppgifter från olika webbplatser och tjänsteleverantörer, såsom rekryteringsföretag, samt privata eller offentliga register, såsom Bolagsverket.

5. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Wikström & Partners kan komma att dela dina personuppgifter med utomstående under vissa förutsättningar. Vi kan komma att göra så i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan dig och Wikström & Partners, (ii) det inom ramen för ett uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina eller din arbetsgivares eller uppdragsgivares intressen och rättigheter, (iii) det är nödvändigt för att vi skall fullgöra en lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Vi delar endast dina personuppgifter med förtrodda tredjeparter, med vilka vi ingått avtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna gällande dataskyddslagstiftning.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare:

 • Klienter, motparter och motpartsombud
 • Domstolar, skiljenämnder, myndigheter, banker, försäkringsbolag och eventuella andra offentliga organisationer
 • Advokatsamfundet
 • Tjänsteleverantörer
 • Sociala medier

6. När kan vi komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES?

Vi strävar efter att endast behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I särskilda fall kan vi däremot komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, till exempel vid användning av tjänsteleverantör med hemvist utanför EU/EES. Oavsett om det är vi eller en underleverantör till oss som överför dina personuppgifter till land utanför EU/EES, säkerställa vi att dina personuppgifter omfattas av en erforderlig skyddsnivå genom att vidta lämpliga skyddsåtgärder.

Om EU-kommissionen beslutat om att ett land utanför EU/EES, till vilket vi överför personuppgifter (till exempel med anledning av att en tjänsteleverantör till oss har hemvist där), uppnår en adekvat skyddsnivå som motsvarar den skyddsnivå som säkerställs genom dataskyddsförordningen, grundar vi överföringen av personuppgifter på den överföringsmekanismen. Du kan läsa mer om överföringsmekanismen och vilka länder som omfattas av ett sådant beslut här. För det fall mottagande land inte omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå, och även om så görs, vidtar vi alltid andra lämpliga skyddsåtgärder, såsom att ingå EU-kommissionens standardavtalsklausuler med mottagaren av dina personuppgifter. Ingåendet av standardavtalsklausuler innebär att mottagaren garanterar att det skydd för personuppgifter som gäller enligt dataskyddsförordningen även gäller hos mottagaren. Du kan läsa mer om EU-kommissionens standardavtalsklausuler här.

Vi vidtar alltid en bedömning i det enskilda fallet huruvida en överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES kan genomföras, och på vilka grunder. I förekommande fall vidtar vi kompletterande skyddsåtgärder avseende dina personuppgifter, såsom organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder. För mer information om vilka skyddsåtgärder som vidtas i det enskilda fallet, vänligen kontakta oss på info@wikstrompartners.se.

I samband med klientuppdrag kan vi undantagsvis komma att överföra personuppgifter till land utanför EU/EES, till exempel om vår klient eller motpart har hemvist i ett land utanför EU/EES. Vi kan även komma att överföra personuppgifter till land utanför EU/EES via våra tjänsteleverantörer, detta sker endast undantagsvis. Din interaktion med Wikström & Partners på LinkedIn innebär också att personuppgifter överförs till USA.

7. Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter

I rollen som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, samt att du kan utöva dina rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen. Nedan följer en redogörelse för de rättigheter du tillskrivs enligt dataskyddsförordningen. Om du önskar utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på info@wikstrompartners.se. Mer information om dina rättigheter kan du vid var tid nå via Integritetsskyddsmyndighetens (”IMY”) webbplats.

Rätt till information: Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi informerar dig i första hand genom denna Policy, men även genom att svara på frågor från dig.

Rätt till tillgång: Du har rätt att på begäran få veta om vi behandlar dina personuppgifter, och för det fall så görs, få tillgång till personuppgifterna i form av ett kostnadsfritt registerutdrag och information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Begäran om registerutdrag kan skickas till info@wikstrompartners.se. Notera att vi kan komma att ta ut en skälig avgift för att administrera begäran om registerutdrag om en sådan begäran skickas vid upprepade tillfällen. Vi förbehåller oss rätten att vidta skäliga åtgärder för att säkerställa identiteten på den som begär registerutdrag.

Rätt till rättelse: Du har rätt att utan dröjsmål få felaktiga personuppgifter som vi behandlar om dig rättade, samt rätt att få ofullständiga personuppgifter som vi behandlar om dig kompletterade.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”): Du har rätt att under vissa förutsättningar få de personuppgifter vi behandlar om dig raderade. Detta gäller

 • om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlades in för eller på annat sätt behandlats,
 • om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar detta, samtidigt som det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen,
 • om du invänder mot behandling av personuppgifter som sker på grundval av vårt berättigade intresse, och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen,
 • om vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring och du motsätter dig sådan behandling,
 • om vi har behandlat dina personuppgifter på ett olagligt sätt,
 • om radering krävs för att vi ska uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, eller
 • om personuppgifterna avser ett barn som du har föräldraansvaret för och uppgifterna samlats in i samband med erbjudande om informationssamhällets tjänster (till exempel sociala medier).

I den mån vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för ett visst skäl, till exempel för att försvara ett rättsligt anspråk, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter och kan då neka din begäran.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att under vissa förutsättningar kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Detta gäller

 • om du bestrider personuppgifternas korrekthet, under den tid som vi kontrollerar huruvida personuppgifterna är korrekta,
 • om vår behandling av dina personuppgifter är olaglig, men du motsätter dig att vi raderar uppgifterna och i stället begär en begränsning av vår behandling avseende uppgifterna,
 • om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
 • om du har invänt mot vår behandling av dina personuppgifter på grundval av vårt berättigade intresse, under den tid som vi kontrollerar huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina.

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få ut dina personuppgifter som du tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa personuppgifter till annan utan hinder från oss. Om det är tekniskt möjligt, har du rätt att begära att vi genomför en sådan överföring direkt till annan. Din rätt till dataportabilitet förutsätter att behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal, och sker automatiskt.

Rätt att göra invändningar: Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Detta gäller när vi behandlar personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi får då endast fortsätta behandla dina personuppgifter om vi har tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen. Du har alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som innebär direktmarknadsföring. Efter en sådan invändning är vi skyldiga att upphöra med behandlingen för sådana ändamål.

Rätt att återkalla samtycke: Du har rätt att när som helst återkalla ett sådant samtycke som vi grundar vår behandling av dina personuppgifter på. Vi upphör då med behandling av dina personuppgifter. Begäran om återkallelse av samtycke kan skickas till info@wikstrompartners.se.

Rätt att lämna in ett klagomål: Om du har klagomål på vår behandling av personuppgifter, har du rätt att lämna in ett sådant till IMY, som utgör svensk tillsynsmyndighet. Du finner IMY:s kontaktuppgifter här.

8. Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats www.wikstrompartners.se. En cookie är en liten textfil som innehåller information som en webbplats du besöker begär att få spara lokalt på din dator, surfplatta eller mobiltelefon via din webbläsare. Cookien lagras på enheten och vid nästa besök på webbplatsen skickas cookien tillbaka till webbplatsen, vilket gör att enheten och valda preferenser känns igen. Det finns olika typer av cookies, och många olika användningsområden. Mer information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbplats. Cookies som används på www.wikstrompartners.se:

Namn Domän Lagringstid Beskrivning Kategori
cookieyes-consent wikstrompartners.se 1 år Används för att komma ihåg webbplatsbesökares samtyckesinställningar Nödvändig
pll_language wikstrompartners.se 1 år Används för att komma ihåg webbplatsbesökares språkinställningar Funktionell

 

Vi använder nödvändiga cookies för att webbplatsen grundläggande funktioner ska fungera. Vi behöver inte inhämta ditt samtycke för användningen av nödvändiga cookies. Vi använder funktionella cookies för att förbättra användarvänligheten på vår webbplats. För användningen av funktionella cookies behöver vi på förhand inhämta ditt samtycke. Du lämnar ditt samtycke genom att välja ”Acceptera” när du besöker vår webbplats för första gången eller genom att justera dina cookie-inställningar och samtycka till användningen av funktionella cookies. Konsekvensen av att du inte lämnar ditt samtycke blir att dina språkinställningar inte sparas till nästa gång du besöker vår webbplats.

Genom användningen av cookies kan vi komma att samla in personuppgifter om dig, såsom din IP-adress. Vad gäller insamling av personuppgifter med stöd av nödvändiga cookies behandlas dina personuppgifter med stöd av Wikström & Partners berättigade intresse av att tillhandahålla en bra användarupplevelse till våra webbplatsbesökare. Vad gäller insamling av personuppgifter med stöd av funktionella cookies behandlas dina personuppgifter med stöd av det samtycke du lämnat.

Du kan när som helst ändra dina cookie-inställningar genom att klicka på ”Cookie-inställningar” i webbplatsens sidfot. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke.

Du kan också hantera dina inställningar vad gäller cookies i din webbläsare. Du kan där välja att blockera samtliga cookies (inklusive nödvändiga cookies), oavsett vem som är utfärdaren. Du kan också granska och radera cookies från olika utfärdare som du tidigare har samtyckt till. Du hittar mer information om hur du hanterar cookies i din webbläsare nedan:

9. Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Wikström & Partners tillämpar inga processer för automatiskt beslutsfattande, inbegripet profilering.

10. Uppdateringar och kontaktuppgifter

Vi reserverar oss för att vi kan komma att uppdatera denna Policy. Nuvarande version publicerades den 30 maj 2023. Tveka inte på att kontakta oss om du har några frågor om denna Policy, vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter.

 

Wikström & Partners Advokatbyrå AB, org.nr 556942–0606
Slottsbacken 8, 111 30 Stockholm
Tel.nr: +46(0) 8 410 613 40
E-post: info@wikstrompartners.se