Datainspektionen utfärdar sanktionsavgift mot Google

Datainspektionen utfärdar sanktionsavgift mot Google

Datainspektionen har utfärdat en sanktionsavgift på 75 miljoner kronor mot Google då företaget brister i sitt sätt att hantera rätten att få sökresultat borttagna.

EU:s dataskyddslagstiftning – GDPR – innehåller en rätt för enskilda att bli glömda, en rättighet som slogs fast av EU-domstolen redan år 2014. Rättigheten innebär bland annat att en person kan vända sig till ett företag som tillhandahåller en sökmotor på internet och begära att en sökträff ska tas bort från resultaten när någon gjort en sökning på dennes namn. Under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda och om rätten till privatliv anses vägra tyngre än allmänhetens rätt till information ska begäran beviljas.

Datainspektionen förelade Google att ta bort ett antal sökträffar år 2017 efter en granskning gällande hur Google hanterar denna rättighet. Efter att ha fått indikationer på att flera av resultaten som skulle ha tagits bort fortfarande visades i sökningar, inledde Datainspektionen en ny granskning av Google år 2018. Granskningen har nu visat att företaget brister i sitt sätt att hantera rätten att bli glömd.

Datainspektionen har ställt sig kritisk till Googles hantering av två sökträffar som myndigheten beslutade om år 2017. I det ena fallet har Googles bedömning varit för snäv gällande vilka webbadresser som ska tas bort från sökresultatet. I det andra fallet har inte sökresultatet tagits bort tillräckligt snabbt. Google har genom detta behandlat personuppgifter i strid med artikel 9, 10 och 17 i GDPR.

Google har även, utan rättsligt stöd och i strid med artikel 5 och 6 i GDPR, informerat de berörda sajternas ägare när ett sökresultaten tas bort på ett sätt som innebär att ägaren får reda på vilken webbsida det rör och vem som begärt att få sökresultatet borttaget. Detta har gjort det möjligt för sajtägaren att på nytt publicera webbsidan med en ny adress, vilken kan visas vid en sökning på Google och därigenom sätter rätten att få sökresultat borttagna ur spel. Dessutom framgår det av Googles webbformulär för borttagande att sajtägaren kommer att meddelas, vilket kan få enskilda att avstå från att utnyttja sin rätt till borttagande.

Datainspektionen utfärdar med anledning av de konstaterade överträdelserna, meddelandena till webbansvariga och vilseledande information till enskilda, en sanktionsavgift på totalt 75 miljoner kronor. Google föreläggs också att upphöra med att skicka information till sajtägare i samband med borttagande av sökresultat.

Läs datainspektionens beslut här